ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปเหมาราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล  "อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ บางกอกไทย เซ็นเตอร์" และ "เที่ยวสนุก สุขใจ ได้สาระ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์"
free counters
2559 : โครงการ
พระวิทยากรกระบวนธรรม
โดย สำนักงานส่งเสริม
จริยธรรมคุณธรรม
และความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมกับ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานผลฯ+ภาพกิจกรรม
คลิกที่รุป/**ที่นี่

www.dhammahansa.com         www.btc2555.com           www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com      www.watthaibodhi.com      www.iindiathai.com

                                     
                    
ทัวร์อินเดีย - เนปาล

สะพานบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

กรุ๊ปเหมา หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษา

องค์กรการกุศล

วัดวาอารามต่างๆ


ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
ยินดีต้อนรับสู่ www.iindiathai.com ทีมงาน ไอ อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. - มร. เอ็มดี นาซิม ผู้อำนวยการ สาขาพุทธคยา อินเดีย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
สำนักงาน
Mobile/Line ID :
0827140625
คุณอุ๊ อารีรักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
(+66) 02-
88455683-6
ฝ่ายขาย
Mobile/Line ID :
0994396677
คุณโบว์ ฐิติมา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
0661369934
ฝ่ายผลิตรายการ
ประชาสัมพันธ์
Mobile/Line ID :
0614026277
ดร.เบิร์ต
บางกอกไทย
0614026277
ฝ่ายบริหาร
Mobile/Line ID :
0819944790
ดร.นิติกานต์
ธรรมหรรษากุล
ประธานบริหาร
0819944790
เมนูหลัก
ทัวร์แสวงบุญ
งานกรุ๊ปเหมา
กิจกรรมพิเศษ
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์เอเชีย
อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ไทย
ประจำปี
คณะนิสิตปริญญาโท มจร.
โครงการศึกษาดูงาน จาริก 
ตามรอบบาท พระศาสดา 
ณ แดนพุทธภูมิ 
อินเดีย-เนปาล-พม่า 
คณะนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพุทธสมาธิ 11/2560
มจร.วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส

รายงานผลฯ+ภาพกิจกรรม
คลิกที่รูป/**ที่นี่

คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 1 : 6-16
มิ.ย. 2561
ศอ.บต.
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 3 : 18-28
มิ.ย. 2561
ศอ.บต.
2561 : โครงการ
แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล

โดย ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
นำคณะชาวไทยพุทธชาย
แดนภาคใต้ (จชต.)
ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ


รายงานผลฯ+ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 1/2561 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2/2561 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3/2561 **คลิกที่นี่
2563 : โครงการ
แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล
โดย กองอำนวยการรักษา
มั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
(กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
นำคณะชาวไทยพุทธชาย
แดนภาคใต้ (จชต.)
ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ

รายงานผลฯ+ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 1/2563 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2/2563 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3/2563 **คลิกที่นี่
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 2 : 13-24
มิ.ย. 2561
ศอ.บต.
2561 : โครงการ
แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล

โดย กองอำนวยการรักษา
มั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
(กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
นำคณะชาวไทยพุทธชาย
แดนภาคใต้ (จชต.)
ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ


รายงานผลฯ+ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 1/2561 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2/2561 **คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3/2561 **คลิกที่นี่
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 1 : 12-23
ม.ค. 2561
กอ.รมน.ภ4สน.
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 2 : 5-14
ก.พ. 2561
กอ.รมน.ภ4สน.
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 1 : 27 ก.พ.
- 8 มี.ค. 2561
กอ.รมน.ภ4สน.
คิวอาร์โค้ด
ไลน์กลุ่มอินเดีย
รุ่น 1 : 25 ก.พ.
5 มี.ค. 2561
กอ.รมน.ภ4สน.