YouTube : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย
    ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ

    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล
    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อริยสงฆ์องค์แรกของโลก
        ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรก
        ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว เสาหินอโศกมหาราช ตราแผ่นดินของอินเดีย พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชม " พิธีคงคาอาระตี " พิธีบูชาสุริยเทพ" ชมท่าที่เผ่าศพ "มณิกรรณิกาฆาต" มนต์เสน่ห์พาราณสี เมืองมรดกโลก 
    4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
    5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก
    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล
    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์

    ธรรมหรรษาทีวี - ธรรมหรรษาวิทยุ ร่วมกับ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด บริหารงานโดย ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) วิทยฐานะ น.ธ.เอก. (นักธรรมเอก), ป.ธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค), พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต), M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration),   Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA607-07-3019) และคณะธรรมวิทยากร ซึ่งอดีตเคยได้บวชเรียนเป็นสามเณรน้อยจนเป็นพระภิกษุได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิ และเป็น "พุทธศาสตรบัณฑิต" ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. : มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ในหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้มี "วิชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : ความรู้คู่คุณธรรม-ในทางปฏิบัติใช้คุณธรรมนำความรู้ (ธรรมาภิบาล)" เป็นอดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ จึงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นทั้ง หัวหน้าคณะทัวร์ (Group Leader) หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และ ธรรมวิทยากร (Lecturer) บรรยายให้ความรู้เป็นธรรมทานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไปอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา ดังนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา : บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel),  บจก.บางกอกไทย เซ็นเตอร์
         (Bangkok Thai Center), และ ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (I-Imdia Dhammahansa Tours) ทีมงานทัวร์ท้องถิ่นพุทธคยา อินเดีย แดนพุทธภูมิ
    ** ผู้อำนวยการ ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahnasa TV) - ธรรมหรรษาวิทยุ (Dhammahnasa Radio)
    ** ผู้ดำเนินรายการ TV-วิทยุ  "ธรรมหรรษา" ในเครือธรรมหรรษาทัวร์ พล ม.2 AM.963, กรมการพลังงานทหาร วพท. AM.792
    ** ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center : DIMC.),    
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (Director of India-Thai International Meditation Center Trust : ITT),
    ** อาจารย์ใหญ่สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมวิทยากร สวธ. ITT+WTB
    ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Deeputy Director of Wat Thai Bodhivihara Trust : WTB) ในฐานะประธานอุปถัมภ์และผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยโพธิวิหาร  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑล สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ได้มีจิตเลื่่อมใสมีใจศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ตอบแทนบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านผ่านชีวิตภายใต้ร่มโพธิ์พุทธบารมี ชีวิตนี้จึงขอถวายเป็นพุทธบูชา "สทฺทา สาธุ ปติฎฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้"  

       ทีมงานคณาจารย์ท่านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเฉพาะทาง ทั้งฝ่ายบรรพชิตที่รับอาราธนาและคฤหัสถ์ที่รับเชิญเป็น "คณะธรรมวิทยากร" ประกอบด้วย :-
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระมหาอาทิตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.3 ประธานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** ดร.พระอาจารย์มหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** พระอาจารย์มหาหนูชิต  ขนฺติโก ป.ธ.7, พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตต์ โคโลาราโด สปริงส์ สหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอเมริกา
    ** พระอาจารย์พระมหาพิชญานันท์ ชยาภิจารี ป.ธ.7, บช.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) กทม.
    ** พระครูวินัยธรประพนธ์  เตชวโร น.ธ.เอก, รป.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB)
    ** พระครูวินัยธรประพันธ์  ถิรธมฺโม น.ธ.เอก, รป.บ.  เลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB
    ** พระอาจารย์พิสิษฐ์  จรณธมฺโม  น.ธ.เอก, บธ.บ., พธ.ม. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร)  ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิต  
         ศิษย์เก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ)
    ** ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ดร.เจมส์) พธ.บ., M.sc (Industrial Psychology), Ph.D. (Psychology Behaviour) :
         พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ
    ** ดร.นฤมล  ราชบุรี  วท.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
    ** อาจารย์ ธีระพงษ์  สุเมโธ  น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** อาจารย์ พ.อ.ต่อพรต เจนการ ป.ธ.9
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ.
    ** อาจารย์ คมสิทธิ์  พิศเพ็ง ป.ธ.7, พธ.บ. เป็นต้น

    ทัวร์อินเดีย สิ่งสำคัญที่สุด คือ ธรรมวิทยากร ซึ่งธรรมหรรษาทัวร์ได้จัดทีมงาน "คณะธรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพุทธศาสนา"  พร้อมทีมงาน "I India" คนอินเดียท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งนี้ เงินรายได้จากทัวร์ที่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์:ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในภพหน้า) ตามคำขวัญ คติพจน์ เอกลักษณ์ หรือสโลแกน (Slogan) ของธรรมหรรษาทัวร์ที่ว่า " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ " เจ้าตำรับ "ธรรมหรรษา" ตัวจริง เสียงจริง !!!
  
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
วันเดินทาง
6 คืน/7 วัน
โปรแกรม A1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
โปรแกรม A2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 6 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD แอร์เอเชีย : DMK-GAY/VNS-DMK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 7 วัน : หมายเหตุ
25-31 ต.ค. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
1-7 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

8-14 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

15-21 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-
22-28 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
7 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
5-13 ธ.ค. 63
20,999.-บาท
38,999.-บาท
40
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
27 ธ.ค.63-2 ม.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
31 ธ.ค.63-6 ม.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 2
31 ม.ค.- 6 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

7-13 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

14-20 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

21-27 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
28 ก.พ.- 6 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-

7-13 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

14-20 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

21-27 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-
โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวช
เนกขัมมบารมี และปฏิบัติธรรมฯ
27 มี.ค.- 3 เม.ย. 64
DMK-VNS/LKO-SXR
SXR-DEL-BKK
46,999.-บาท
52,999.-บาท
32
-
-
ครบ 4 ตำบล+เที่ยวต่อแคชเมียร์ มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย สวรรค์บนดิน ถิ่นหิมาลัย กระเช้าลอยฟ้า นั่งม้าชมหิมะธารน้ำแข็ง นอนบ้านเรือfree counters
www.dhammahansa.com         www.btc2555.com           www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com      www.watthaibodhi.com      www.iindiathai.com

                                     
                    
     B ทัวร์อินเดีย-เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

  TG/WE ไทยสไมล์ 7 วัน
ไปพุทธคยา-กลับพาราณสี
     ราคา 34,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 6 คืน / 7 วัน

FD บินไปพุทธคยา - กลับพาราณสี

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2563 - 2564 ดังต่อไปนี้ :-
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
AA : ทัวร์อินเดียโครงการปฏิบัติธรรม

ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา

เดินทางวันเดียวกับโปรแกรม A
FD บินไป-กลับ พุทธคยา 8 วัน

พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
500 เมตร ไปต้นพระศรีมหาโพธิ์

ราคา 19,900.-฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
C ทัวร์อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

เที่ยวต่อชม 5 สถานที่ท่องเที่ยว

ทัชมาฮาล ตำนานแห่งความรัก
สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
     พระราชวังอัคราฟอร์ต
  อัสดาร์ม งามวิจิตรฮินดูศิลป์
   อินเดียเกต ตลาดจันปาร์ต

  ไปพุทธคยา-กลับนิวเดลี
    ราคา 39,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

วันเดินทาง
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม C1
พักโรงแรม 3+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
โปรแกรม C2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+SD : DEL-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+ทัชมาฮาล 9 วัน
25 ต.ค. - 2 พ.ย. 63
39,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
15-23 พ.ย. 63
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
5-13 ธ.ค. 63
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
27 ธ.ค.63-4 ม.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
31 ม.ค.- 8 ก.พ. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-

21 ก.พ. - 1 มี.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
21-29 มี.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวช
เนกขัมมบารมี และปฏิบัติธรรมฯวันเดินทาง
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม D1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
โปรแกรม D2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+AI : BOM-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+ทัชมาฮาล 9 วัน
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 63
49,999.-บาท
58,999.-บาท
20
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
5-14 ธ.ค. 63
49,999.-บาท
58,999.-บาท
20
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
21 ก.พ. - 1 มี.ค. 64
49,999.-บาท
48,999.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
21-30 มี.ค. 64
49,999.-บาท
48,999.-บาท
20
-
-
โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวช
เนกขัมมบารมี และปฏิบัติธรรมฯH อินเดีย-เนปาล-แคชเมียร์

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

    แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
  ถิ่นหิมาลัย กระเช้าลอยฟ้า
   นั่งม้าชมหิมะธารน้ำแข็ง
นอนบ้านเรือ ล่องเรือชิคารา

       พิเศษ ! บิน 5 ครั้ง
  ไปพุทธคยา-กลับนิวเดลี
   ศรีนาการ์-กุลมาร์ก-โซนามาร์ก
     ราคา 47,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

วันเดินทาง
9 คืน/10 วัน
โปรแกรม H1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
บ้านเรือ 2+บนเครื่อง 9=คืน
โปรแกรม H2
พักโรงแรมมาตรฐาน
6 คืน+บานเรือ 2+
บนเครื่อง 1= 9 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+SG : DEL-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+แครเมียร์ 10 วัน
5-13 ธ.ค. 63
47,999.-บาท
53,999.-บาท
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน+แคชเมียร์
21 ก.พ. - 2 มี.ค. 64
47,999.-บาท
53,900.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
27 มี.ค.- 5 เม.ย. 64
47,999.-บาท
53,999.-บาท
20
-
-
เมนูหลัก Menu
ทัวร์แสวงบุญ
โดยDHTบริษัท
ธรรมหรรษา
ทัวร์ & แทรเวล
ผู้สนับสนุนทุน
อุปถัมภ์มูลนิธิ

ทัวร์เอเชีย
อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ไทย
ประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ www.indiathaicenter.com มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT.) (ในอุปถัมภ์ของบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์  แอนด์ แทรเวล จำกัด และ บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. ประธานอำนวยการมูลนิธิ ITT- คุณ เอ็มดี นาซิม  (Mr. Nasim) ผู้อำนวยการ I India Dhammahansa Tour พุทธคยา อินเดีย เลขานุการมูลินิ ITT และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
มูลิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย
India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT)
พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย : Bodhgaya, Bihar, India
Mobile/Line ID : (India :+99) 9430057989
(Thailand :+66) 0614026277
สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาวิจัย
พัฒนาศาสนา
และกฎหมาย
(สศก.)
สำนักการกุศล
สังคมสงเคราะห์
(สกส.)
สำนักฝึกอบรม
วิปัสสนาและ
ธรรมวิทยากร
แดนพุทธภูมิ
(สวธ.)
สำนักงาน
มูลนิธิ ITT
(สนง.ITT)
ผลงาน
บทความ
วิจัยตีพิมพ์
ในวารสาร
วิชาการ
โดยทีมงาน
คณาจารย์
มูลนิธิ ITT
ทัวร์ยุโรป